Mountain Project Logo

banhkem tangchong


Member Since
Jun 3, 2021
Last Visit: Jun 3, 2021
0 Points Details

More Info
Người tuổi Tý con chuột được tin là sau này sẽ thông minh, giàu có và làm ăn phát đạt. Tặng bánh sinh nhật hình con chuột dễ thương chính là chúc người nhận sau này đạt được những điều may mắn giống như con vật cầm tinh.
birthdaylovecake.com/danh-m…
birthdaylovecake.com/san-ph…
birthdaylovecake.com/san-ph…


To-Do List

None yet.

Ticks

None yet.

Tick Breakdown
Trad Sport Boulder Ice

Pitches Routes Days Out
90 Days 0 0 0
Last Year 0 0 0
5 Years 0 0 0
All Time 0 0 0

Where banhkem Climbs

No ticks or to-dos yet. Tick your routes or save To-Dos to see a map of your climbs here.