Mountain Project Logo

Star Ratings 1

Xi Yin

Suggested Ratings 1

Xi Yin 5.10+

Ticks 1

Xi Yin
Jul 28, 2020 · Lead / Pinkpoint.