Mountain Project Logo

Dan Allard > "Wait, you actually climb?" hahaha

yeah...sometimes